Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima

neprofitni medijiMinistarstvo kulture objavilo javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima. Više pročitajte u nastavku.

Bespovratna sredstava putem ovog Javnog poziva dodjeljuju se neprofitnim medijima s općim ciljem jačanja njihovog kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja.

Posebni ciljevi Programa su:

  • širenje informativnog opsega (broja tema) i relevantnosti sadržaja (pozadine informacija) postojećih općih i specijaliziranih neprofitnih medija
  • osnivanje novih neprofitnih medija
  •  profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u neprofitnim medijima.

II. Iznos i razdoblje korištenja sredstava
Sredstva planirana na poziciji “A 781 008 – neprofitni mediji” proračuna Ministarstva kulture za 2013. godinu u iznosu od 2.994.928 kuna godišnje raspodijelit će se prema sljedećem planu:
1) jedna do tri financijske podrške u iznosu od 200 do 400 tisuća kuna godišnje
2) pet do osam financijskih podrški u visini od 100 do 200 tisuća kuna godišnje
3) jedna do tri financijske podrške u visini od 70 do 100 tisuća kuna godišnje.

Razdoblje korištenja sredstava započinje 1. listopada 2013., a završava 30. rujna 2014. godine.

III. Tko se može javiti na ovaj Poziv?
Prijaviti se mogu neprofitni proizvođači medijskog sadržaja koji se distribuira putem različitih tehnoloških platformi – tiska, radija, televizije, interneta. Neprofitni proizvođači medijskog sadržaja odnosno neprofitni mediji mogu biti pravne osobe, posvećene zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, znanstvenih, umjetničkih, kulturnih i drugih komunikacijskih potreba javnosti, registrirane kao
– udruge (upisane u Registar udruga RH)
– ustanove (upisane u Sudski registar Trgovačkog suda)
– vijeća nacionalnih manjina (upisana u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina pri Ministarstvu uprave RH)
– pravne osobe vjerskih zajednica (upisane u Evidenciju vjerskih zajednica pri Ministarstvu uprave RH ili Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve u RH)
– neprofitne zadruge (upisane u Sudski registar Trgovačkog suda).
Neprofitni mediji ne mogu stjecati financijsku dobit za svoje članove, osnivače ili treće osobe, nego eventualni višak prihoda u odnosu na rashode mogu koristiti samo za unapređenje i razvoj vlastitog rada na području javne komunikacije.
Prijaviti se mogu neprofitni proizvođači medijskog sadržaja koji:
– predoče izvadak o upisu u odgovarajući registar
– uredno ispunjavaju svoje ugovorne obaveze u provedbi drugih javnih potpora, kao i obaveze prema javnim davanjima.
Pravne osobe upisane Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija trebaju voditi svoje računovodstvo prema propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

IV. Dokumentacija koju je potrebno poslati na ovaj Javni poziv
Prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima i ocjenjivanje prijava provode se u dva kruga.
U prvom krugu neprofitni mediji prijavljuju svoju uredničku koncepciju u sažetom obliku, da bi oni koji se kvalificiraju u drugi krug bili pozvani da prilože dodatnu dokumentaciju.

Za prvi krug Javnog poziva potrebno je dostaviti:
1) ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Opće prijavnice (PP1) koji sadrži osnovne identifikacijske podatke
2) ispunjen obrazac Plana rashoda i prihoda (PP2) koji sadrži prihode i rashode za 2012. i 2013. godinu (bez uračunatih bespovratnih sredstava putem ovog Javnog poziva)
3) Uredničku koncepciju (PP3)
Podnositelji najbolje ocijenjenih prijava zatim će biti pozvani da dostave opsežniju dokumentaciju potrebnu za ocjenjivanje: zbirku radova, razradu uredničke koncepcije u plan rada i detaljni financijski plan korištenja bespovratnih sredstava.

Za drugi krug Javnog poziva potrebno je dostaviti:
4) uzorak sadržaja medija
– do 3 izdanja (broja) tiskanog medja, prema vlastitom izboru, svaki u 8 istih primjeraka
– URL adresu internetskog medija
– do 5 sati radijskog odnosno televizijskog programa, prema vlastitom izboru
5) razradu Uredničke koncepcije u Plan rada (PP4)
6) obrazac Proračuna (PP5) koji sadrži detaljni financijski plan korištenja bespovratnih sredstava
7) presliku izvatka iz odgovarajućeg registra, ne starijeg od 3 mjeseca (npr. izvatka iz Registra udruga)
8) potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi po osnovi javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog poziva
9) za obveznike jednostavnog knjigovodstva, sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija, presliku odluke o nesastavljanju financijskoga izvješća koju je usvojilo upravljačko tijelo podnositelja te presliku Knjige primitaka i izdataka za 2012. godine
10) statut medija, u kojem se definiraju odnosi između nakladnika, urednika i novinara te sudjelovanje novinara u izboru glavnog urednika (prema Zakonu o medijima, članak 26, Narodne novine 59/04, 84/11).

V. Adrese i rokovi podnošenja prijava
Obavezne obrasce za prijavu u prvi krug Javnog poziva treba poslati u elektroničkom i papirnatom obliku:
– elektroničkom poštom na e-mail adresu neprofitni@min-kulture.hr
– u papirnatom obliku (u jednom primjerku) na adresu:

Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
Zagreb 10 000
s naznakom “neprofitni mediji”

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije. Prijava se šalje preporučenom poštom, kurirom ili osobno (predaja u urudžbenom uredu Ministarstva kulture).

Na isti će način biti potrebno poslati i dodatnu dokumentaciju u drugom krugu prijava. Neprofitni proizvođači radijskog i televizijskog programa svojoj dokumentaciji prilažu primjerke medija u elektroničkom obliku (na CD-u odnosno DVD-u).

Rok za prijavu u prvi krug je 29. srpnja 2013. godine.
Rok za prijavu u drugi krug je 4. rujna 2013. godine.
Prijava je dostavljena u roku ako je na poštanskom žigu vidljivo da je u pošti zaprimljena prije isteka roka za prijavu, odnosno ako je u urudžbeni ured Ministarstva kulture predana do 14 sati na dan isteka roka za prijavu. Sve prijave poslane izvan roka neće se razmatrati.

VI. Način odabira korisnika 
Na temelju kriterija propisanih Programom, pristigle prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima analizirat će i ocjenjivati sedmočlano Povjerenstvo za neprofitne medije.

VII. Objava rezultata
Odluka o odabiru korisnika sredstava, uz pisana obrazloženja prihvaćenih kao i neprihvaćenih prijava, bit će objavljena na internetskoj stranici Ministarstva kulture 16. rujna 2013. godine.

Ministarstvo kulture će s korisnicima potpisati Ugovore (PP6) o korištenju sredstava kojima će se regulirati uzajamna prava i obaveze.

VIII. Gdje pronaći obrasce i dodatne informacije?
Prijavna dokumentacija je sastavni dio ovog Javnog poziva, a nalazi se, kao i upute za ispunjavanje obrazaca i objašnjenja procedura te kriterija odabira korisnika bespovratnih sredstava, na mrežnoj stranici Ministarstva kulturewww.min-kulture.hr. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv zainteresirani mogu uputiti na e-mail adresu neprofitni@min-kulture.hr.

Preuzeto sa: www.min-kulture.hr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *